Учредиха Професионална общност за приобщаващо образование

По инициатива на Център за приобщаващо образование на 10 февруари 2017 г. в Даунтаун хотел беше учредена Професионална общност за приобщаващо образование. Тя обединява различен тип професионалисти – учители, психолози, логопеди, университетски преподаватели, ресурсни учители, училищни медиатори. Всички те, работят пряко или косвено в общообразователното училище.

Фокус на работата на Общността е промяна на нагласите, усъвършенстване на законовата рамка и училищните практики с цел по-добро разбиране и налагане принципите на приобщаващото образование. За председател на Общността бе избрана Даниела Николова, директор на най-младото училище в България – ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, Ботевград.

Общността наброява 40 члена. Нови членове ще се приемат след препоръка на настоящ член и след гласуване от Общото събрание. Предвиден е форум и общ календар, чрез които членовете на Общността интензивно да си сътрудничат и поставят на обсъждане актуални въпроси, свързани с приобщаващото образование.

Като най-важни теми за работа и обсъждане в Манифест на Общността бяха изведени: разясняване на същността на приобщаващото образование и информационна кампания сред българските учители и директори как да прилагат Държавния образователен стандарт за приобщаващо образование; осъзнаване на общата подкрепа, разписана в стандарта като триъгълен камък на приобщаващото образование; необходимост от създаване на процедура за координация между институциите при работа по случай; създаване на обучителни програма за прилагане на държавния стандарт.